De kom og de blev – Indvandrere i Ribe Amt 1850-2005

DKK 178,00

stk.

De kom og de blev – Indvandrere i Ribe Amt 1850-2005

 

Gennem snart mange år har Ribe Amts Kultur- og Forsøgspulje været en væsentlig stimulator for kulturlivet i Ribe Amt. Øremærkningen af tilskud har sat fokus på nye emner og ført grupper sammen, som måske ellers ikke har tænkt på at arbejde sammen eller have fælles aktiviteter.


I 2004 var Kultur- og Forsøgspuljemidlerne bestemt til projekter under overskriften Vor fælles kulturarv - fortiden i nutiden. I bestyrelsen for Ribe Amts Lokalarkiver (RAL) var der enighed om, at netop denne overskrift var møntet på et projekt med historisk sigte. Næppe noget amt er som det oprindeligt tyndtbefolkede Ribe Amt blevet præget af tilflyttere, som hver især har haft deres "kulturelle" og specielle identitet med i bagagen. Ved den første folketælling i 1769 boede der 29.017 personer i landdistrikterne, 690 i købstaden Varde og 1.827 i købstaden Ribe i det, der dengang hed Riberhus Amt, og som ikke helt svarer til udstrækningen af det nuværende Ribe Amt. Ikke mindst i anden halvdel af 1800-årene blev Ribe Amt et sted for rodløse folk at drage hen, for de store uopdyrkede hedearealer skulle opdyrkes efter tabet af Sønderjylland i 1864. Senere fulgte anlægget af Esbjerg Havn og det nybyggersamfund, der opstod i tilknytning hertil - "I Esbjerg var der bedre muligheder", forlød det blandt nogle af de mange, der drog til byen dengang. Slog mulighederne ikke til, kunne de altid rejse videre ud i den store verden med Englandsbådene.

 

Tilflytterne til Ribe Amt i migrationens store tidsalder i 1800-årene var ikke kun danskere på jagt efter lykken. Også andre nationaliteter søgte hertil, og ikke mindst den ene side af sagen fandt RALs bestyrelse det vigtigt at fokusere på i en tid, hvor indvandring er et varmt emne - uden tilflyttere, danske såvel som udenlandske, havde der ikke været ret meget Ribe Amt i dag. Samtidig var det også vigtigt at understrege, at indvandring og integration ikke er nye problemstillinger, om end der måske er en forskel i omfang. Af Esbjergs ca. 82.000 indbyggere i dag er der over 4.100 udlændinge, som repræsenterer 103 forskellige nationaliteter foruden et antal statsløse.

 

Ribe Amts Kulturudvalg besluttede sig for at støtte RALs projekt, og arbejdet gik herefter i gang under amtskonsulent Richard Bøllunds ihærdige ledelse. Siden projektstart har mange været involveret i arbejdet, og der skal lyde en tak til de mange, som har bidraget til projektets virkeliggørelse, ikke mindst til alle de medvirkende, der har stillet op. Også en tak til Ribe Amts Kulturudvalg for projektstøtten samt for tilskuddene fra Den jyske Sparekasse, Esbjerg Kommunes Integrationsråd, Varde Kommunes Integrationsråd, Billund Kommune, Bramming Kommune og Holsted Kommune til bogens udgivelse.

 

Ved projektafslutning viste udgifterne til udgivelsen af manuskriptet sig at overstige RALs økonomiske formåen, så bestyrelsen tog imod tilbuddet fra Esbjerg Byhistoriske Arkiv om at overtage udgiveransvar og -risiko for et stykke Ribe Amt-historie, som ikke skal gemmes bort i en arkivkasse, men ud til offentligheden for at gøre nytte og gavn.

 

Esbjerg i november 2005
Jørgen Dieckmann Rasmussen
(forord)

Titel: De kom og de blev – Indvandrere i Ribe Amt 1850-2005
Redigeret af: Richard Bøllund i samarbejde med Jørgen Dieckmann Rasmussen
Udgivet af: Esbjerg Byhistoriske Arkiv i samarbejde med Ribe Amts Lokalarkiver
Serie: Skriftrække B nr. 33
Udgivelsesår: 2005
Produktion: Kiva Grafisk, Esbjerg
Tryk: Tarm Bogtryk
Bogbinderi: J. P. Møller, Haderslev
Omslagslayout: Lisbeth Sørensen, Kiva Grafisk
Format: Ill. indb. (17,6 x 24 x 1,6 cm)
Sideantal: 160
Vægt: 626 g
Pris: 178 kr.
Oplag: 1.500 eksemplarer
ISBN: 87-89085-60-4
ISSN: 0902-3925
Udgivet med støtte fra: Den jyske Sparekasse, Esbjerg Kommunes Integrationsråd, Varde Kommunes Integrationsråd, Billund Kommune, Bramming Kommune og Holsted Kommune