C. J. Jespersen Ensted – en tidlig dansk gårdmaler

DKK 150,00

stk.

C. J. Jespersen Ensted – en tidlig dansk gårdmaler

 

På museer, arkiver og i private hjem i Ribe og Vejle amter er undertegnede stødt på billeder af gårdmaleren C. J. Jespersen Ensted. I 1999 besluttede Dansk Landbrugsmuseum, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Give-Egnens Museum, Landbohistorisk Selskab, Varde Museum og Ølgod Museum at lave en undersøgelse af denne gårdmaler og hans produktion. Undersøgelsens resultater fandt man så væsentlige, at de burde formidles til en større kreds.

 

Et afgørende incitament i vurderingen var, at C.J. Jespersen Ensted var den tidligst kendte gårdmaler i Ribe og Vejle amter og én af de første på landsplan. Hertil kom, at landbrugsudviklingen i tiden 1840-70 gav en velstand, som bevirkede, at mange af de gamle bindingsværksgårde blev brudt ned og erstattet af nye grundmurede ejendomme. Som det vil fremgå af katalogdelen, får vi netop gennem C.J. Jespersen Ensteds billeder et førstehåndskendskab til det nye gårdbyggeri i Vest-, Midt- og Østjylland. Ved nøje at iagttage hans værker får man indblik i en rigdom af detaljer, der såvel landbrugsmæssigt som arkitektonisk gør hans malerier historisk værdifulde.

 

Mange har været involveret i dette projekt. Kun ved deres hjælp har det været muligt at finde frem til stoffet til denne publikation. Disse personer og institutioner takkes for deres indsats. Der henvises til sidste afsnit i bogen.

 

Endvidere føler jeg trang til at udtrykke min bedste tak til ejerne af billederne og ejendommenes nuværende ejere for stor velvilje og interesse for dette arbejde. Tak til personalet på de lokalhistoriske arkiver, museer, tinglysningskontorer samt til en række personer for tålmodighed og hjælp med at fremskaffe materiale af forskellig art. Tak til pressen for imødekommenhed ved efterlysninger. En særlig tak til fotograf Brian Kristensen, Esbjerg, for et godt resultat og et behageligt samarbejde. Tak til bestyrelser og ledere på de institutioner, der står bag bogens tilblivelse og udgivelse. Tak til institutioner og fonde for deres støtte til trykningen af denne bog.


Søren Manøe
(Indledning)

Titel: C. J. Jespersen Ensted – en tidlig dansk gårdmaler
Forfatter: Søren Manøe
Redaktion: Ole Faber, Varde Museum, Jens Sørensen, Ølgod Museum og Søren Manøe
Udgivet af: Dansk Landbrugsmuseum, Esbjerg Byhistoriske Arkiv, Give-Egnens Museum, Landbohistorisk Selskab, Varde Museum og Ølgod Museum
Udgivelsesår: 2000
Prepress og tryk: PE offset & reklame a/s, Varde
Bogbinderarbejde: J. P. Møllers Bogbinderi, Haderslev
Format: Ill. indb. (26,4 x 21,5 x 1,8 cm)
Sideantal: 236
Vægt: 1.052 g
Pris: 150 kr.
ISBN: 87-89834-31-3